[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852


นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< มิถุนายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


 1. โครงสร้างพื้นฐาน
 2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 3. สวัสดิการและสังคม
 4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
 5. สาธารณสุข
 6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
21 คน
สถิติเดือนนี้
402 คน
สถิติปีนี้
66024 คน
สถิติทั้งหมด
569529 คน
(Show/hide IP)
อำนาจหน้าที่  
 

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
  (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ 
  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น 
  (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่ 
  (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
  (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
  (9) เทศพาณิชย์ 
3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ 
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี 
  (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา 
  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
  (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ 
  (5) การสาธารณูปการ 
  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (9) การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 
  (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น 
  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (14) การส่งเสริมกีฬา 
  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ 
  (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  (25) การผังเมือง 
  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  (28) การควบคุมอาคาร 
  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนดแผนดำเนินงานประจำปีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำรอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี


 


E-Serviceแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


 


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


 


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเอกสารดาวโหลด


 

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com