[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< มกราคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


 1. โครงสร้างพื้นฐาน
 2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 3. สวัสดิการและสังคม
 4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
 5. สาธารณสุข
 6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
196 คน
สถิติเดือนนี้
4338 คน
สถิติปีนี้
4338 คน
สถิติทั้งหมด
617062 คน
(Show/hide IP)
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 

     วิสัยทัศน์

           "เมืองไร้มลพิษ  วิถีดั่งเดิม  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ   แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเด่น  มุ่งเน้นการศึกษา
นำพาชุมชนให้ยั่งยืน  มีความสุขบนพื้นฐาน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

     พันธกิจ
 • ๑.   ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยว
  ๒.   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาธารณสุข  สวัสดิการสังคมและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
  ๓.   สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ
  ๔.   ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพระบบบริหาร          งานองค์กรและประสิทธิภาพขององค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
 • ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ประกอบด้วย  ๔  แนวทาง  ดังนี้
       ๑.๑   พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
       ๑.๒   อนุรักษ์ พัฒนา และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ๑.๓   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
       ๑.๔   จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    ประกอบด้วย  ๔  แนวทาง  ดังนี้
       ๒.๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       ๒.๒  การส่งเสริมสุขภาพของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้แข็งแรงทั้งกายและใจ
       ๒.๓  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์
       ๒.๔  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย  ๒  แนวทาง  ดังนี้
       ๓.๑  สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
       ๓.๒  ส่งเสริมอาชีพและจัดสร้างงานในชุมชน
  ๔.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ๒  แนวทาง  ดังนี้
       ๔.๑  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ๔.๒  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  ๕.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย  ๒ แนวทาง  ดังนี้
       ๕.๑  พัฒนาศักยภาพระบบบริหารงานองค์กรและประสิทธิภาพขององค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี
       ๕.๒  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
         กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
  วิสัยทัศน์
  “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา
  และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการการจัดการร่วมกันสู่สระบุรีเมืองน่าอยู่”

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๗ พัฒนาแหล่งน้ำ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  แนวทางการพัฒนาที่ ๙ พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ อนุรักษ์รักษาคุณภาพแม่น้ำป่าสัก
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม          
                                        ประจำถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง
                                        การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน
  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)   (ฉบับทบทวน  เดือนธันวาคม  ๒๕๕๗)
   
  วิสัยทัศน์ :
  เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
  พันธกิจ :
  1.  นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  2.  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
  3.  จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้าน            เศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
  4.  จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
  5.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด
   
  เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :
   เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้
  1.   ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2.   ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  3.   ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สังคมแวดล้อมที่มีคุณภาพ
  4.   ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ :
  1. การผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com