[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852


นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


 1. โครงสร้างพื้นฐาน
 2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 3. สวัสดิการและสังคม
 4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
 5. สาธารณสุข
 6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
17 คน
สถิติเดือนนี้
10474 คน
สถิติปีนี้
64772 คน
สถิติทั้งหมด
568277 คน
(Show/hide IP)
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 

     วิสัยทัศน์

           "เมืองไร้มลพิษ  วิถีดั่งเดิม  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ   แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเด่น  มุ่งเน้นการศึกษา
นำพาชุมชนให้ยั่งยืน  มีความสุขบนพื้นฐาน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

     พันธกิจ
 • ๑.   ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยว
  ๒.   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาธารณสุข  สวัสดิการสังคมและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
  ๓.   สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ
  ๔.   ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพระบบบริหาร          งานองค์กรและประสิทธิภาพขององค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
 • ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ประกอบด้วย  ๔  แนวทาง  ดังนี้
       ๑.๑   พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
       ๑.๒   อนุรักษ์ พัฒนา และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ๑.๓   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
       ๑.๔   จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    ประกอบด้วย  ๔  แนวทาง  ดังนี้
       ๒.๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       ๒.๒  การส่งเสริมสุขภาพของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้แข็งแรงทั้งกายและใจ
       ๒.๓  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์
       ๒.๔  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย  ๒  แนวทาง  ดังนี้
       ๓.๑  สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
       ๓.๒  ส่งเสริมอาชีพและจัดสร้างงานในชุมชน
  ๔.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ๒  แนวทาง  ดังนี้
       ๔.๑  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ๔.๒  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  ๕.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย  ๒ แนวทาง  ดังนี้
       ๕.๑  พัฒนาศักยภาพระบบบริหารงานองค์กรและประสิทธิภาพขององค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี
       ๕.๒  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
         กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
  วิสัยทัศน์
  “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา
  และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการการจัดการร่วมกันสู่สระบุรีเมืองน่าอยู่”

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๗ พัฒนาแหล่งน้ำ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  แนวทางการพัฒนาที่ ๙ พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ อนุรักษ์รักษาคุณภาพแม่น้ำป่าสัก
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม          
                                        ประจำถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง
                                        การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน
  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)   (ฉบับทบทวน  เดือนธันวาคม  ๒๕๕๗)
   
  วิสัยทัศน์ :
  เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
  พันธกิจ :
  1.  นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  2.  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
  3.  จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้าน            เศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
  4.  จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
  5.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด
   
  เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :
   เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้
  1.   ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2.   ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  3.   ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สังคมแวดล้อมที่มีคุณภาพ
  4.   ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ :
  1. การผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 


แผนดำเนินงานประจำปีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำรอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี


 


E-Serviceแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


 


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


 


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเอกสารดาวโหลด


 

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com