ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรวีร์ วงษ์ธนชัยสิริ
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
คณะผู้บริหาร