ชื่อ - นามสกุล :
นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (เขต 1)
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
451/2 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สร
Telephone :
0819478734
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก