ชื่อ - นามสกุล :
นายสมาน ศรีจันทุม
ตำแหน่ง :
รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลฯ (เขต 2)
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
428 หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบ
Telephone :
0868040174
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก