[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
0832896599


<< มิถุนายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

??????????????????

หัวข้อ * :
ชื่อ-สกุล* :
อีเมล์ * :
เบอร์โทร* :
รายละเอียด * : เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
93 คน
สถิติเดือนนี้
6452 คน
สถิติปีนี้
66258 คน
สถิติทั้งหมด
799801 คน
(Show/hide IP)
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลฯ  
 

ประชากร    
๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  ย้อนหลัง ๓ ปี

ข้อมูล ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
ประชากรทั้งหมด  (คน) ๗,๐๔๑ ๖,๙๖๔ ๗,๐๑๖
จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(ครัวเรือน)   ๓,๖๕๗ ๓,๖๘๐ ๓,๗๑๖
ความหนาแน่นของประชากร (คน / ตารางกิโลเมตร) ๑,๕๖๕ ๑,๕๔๘ ๑,๕๕๙

 ๓.๒  ช่วงอายุและจำนวนประชากร ย้อนหลัง ๓ ปี

ช่วงอายุ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
น้อยกว่า ๒ ปี ๗๗ ๖๐ ๖๑ ๔๓ ๗๐ ๕๔
๒-๓  ปี ๖๖ ๗๓ ๗๙ ๗๗ ๘๕ ๗๐
๔-๑๒  ปี ๓๕๒ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๐๗ ๓๐๙ ๓๐๒
๑๓-๑๘  ปี ๒๓๒ ๒๔๕ ๒๔๙ ๒๓๑ ๒๕๔ ๒๒๒
๑๙-๒๔  ปี ๒๖๙ ๒๔๙ ๒๖๖ ๒๔๓ ๒๕๖ ๒๔๓
๒๕-๕๙  ปี ๑,๗๓๖ ๑,๘๘๙ ๑,๖๗๒ ๑,๘๘๘ ๑,๖๘๑ ๑,๘๗๐
๖๐ ปีขึ้นไป ๗๑๗ ๗๕๗ ๗๔๓ ๗๘๕ ๗๗๕ ๘๒๕
รวม ๓,๔๔๙ ๓,๕๙๒ ๓,๓๙๐ ๓,๕๗๔ ๓,๔๓๐ ๓,๕๘๖

(ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ / งานทะเบียนราษฎร)  
 
 
สภาพทางสังคม

๔.๑  การศึกษา

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก      จำนวน ๒ แห่ง
 2. ระดับปฐมวัย
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จำนวน ๑ แห่ง

         คือ   โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จำนวน ๒ แห่ง

         ๑. โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา
         ๒. โรงเรียนพีระวิทยา

 1. ระดับประถมศึกษา
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    จำนวน ๑ แห่ง

         คือ  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จำนวน ๒ แห่ง

        ๑. โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา
         ๒. โรงเรียนพีระวิทยา

 1. ระดับมัธยมศึกษา
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    จำนวน ๑ แห่ง

         คือ    โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

 1. ระดับอาชีวศึกษา
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา                       จำนวน ๑ แห่ง

         คือ    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๔.๒  ด้านสาธารณสุข
         ๑.  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  คือ  โรงพยาบาลมวกเหล็ก
         ๒.  สถานบริการสาธารณสุขเอกชน  ประกอบด้วย
               -   คลินิก                                             ๓        แห่ง    
               -   ร้านขายยา                                      ๘        แห่ง
         ๓.  สถานที่ออกกำลังกาย
               -   สนามกีฬาเอนกประสงค์                    ๓        แห่ง
               -   ลานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง     ๓        แห่ง
               -   ศูนย์ออกกำลังกาย(ฟิตเน็ต)               ๑        แห่ง
               -   สนามเด็กเล่น                                   ๓        แห่ง
๔.๓  ด้านอาชญากรรม
        ๑. สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
        ๒. เทศบาลตำบลมวกเหล็กมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็กไว้คอยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเขตเทศบาล   โดยมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ   ได้แก่  
                 
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์  จำนวน  ๕  คัน  แยกเป็น

(แยกตามขนาดความจุน้ำ)
                  - คันที่  ๑     ความจุน้ำ  ๑๒,๐๐๐  ลบ.ม.   ซื้อเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๕    
                  - คันที่  ๒     ความจุน้ำ    ๔,๕๐๐  ลบ.ม.   ซื้อเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๘    
                  - คันที่  ๓     ความจุน้ำ    ๖,๐๐๐  ลบ.ม.   ซื้อเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๑    
                  - คันที่  ๔     ความจุน้ำ  ๑๒,๐๐๐  ลบ.ม.   ซื้อเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๑    
                  - คันที่  ๕     ความจุน้ำ  ๑๒,๐๐๐  ลบ.ม.   ซื้อเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๔    

 • เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน     ๑   เครื่อง (ชำรุด)
 • พนักงานดับเพลิง   จำนวน   ๒๘   คน
 • อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน   ๒๗๙   คน
 • มีระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล  จำนวน  ๖๒  จุด

             - ใช้งานได้  จำนวน   ๓๓    จุด
             - ชำรุด        จำนวน   ๒๙    จุด
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด การแก้ไขปัญหาของเทศบาล เช่น  การณรงค์ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ และส่งเข้ารับการบำบัดยาเสพติด
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
                    เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์โดยจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ประสานการทำบัตรผู้พิการ  การช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง       และช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย    

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง
        -  ระบบขนส่งทางรถไฟ   ๑   สถานี   ได้แก่ สถานีรถไฟมวกเหล็ก
        -  ถนนภายในเขตเทศบาล  จำนวน   ๖๓   สาย   แยกเป็น
                    ถนนคอนกรีต    ๔๒    สาย
                    ถนนลาดยาง     ๒๔    สาย    
                    ถนนลูกรัง            ๓    สาย  
        -  สะพาน    ๓     แห่ง          
 ๕.๒ การไฟฟ้า

        - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                         ๓,๑๔๗    ครัวเรือน
        - พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ                       ๙๙     ของพื้นที่ทั้งหมด
        - ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ครอบคลุมถนนทุกสาย
๕.๓ การประปา
การประปาส่วนภูมิภาค  สาขามวกเหล็ก 
        - แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา (คลองมวกเหล็ก)       ๑    แห่ง
        - น้ำประปาที่ผลิต                                  ๘,๕๙๒    ลูกบาศก์เมตร / วัน
        - น้ำประปาที่ใช้                                     ๖,๙๑๔    ลูกบาศก์เมตร / วัน
        - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา                       ๒,๕๔๒    ครัวเรือน
๕.๔ โทรศัพท์
         - เลขหมายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลฯ                ๑,๐๐๐    เลขหมาย
         - โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่                        ๑๐     ตู้
         - ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่                              ๒    ชุมสาย
            (บริษัท ทีโอที จำกัด  มหาชน และบริษัท  ทีทีแอนด์ที  จำกัด  มหาชน)
          - ระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
          ที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. 
ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์ 
           ขนส่งเอกชน  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. 
ในวันจันทร์ – เสาร์  หยุดวันอาทิตย์                 
๖. ระบบเศรษฐกิจ
     ๖.๑ การท่องเที่ยว
              ๑.  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  มีแหล่งท่องเที่ยว  ๑  แห่ง  ได้แก่ น้ำตกมวกเหล็ก ซึ่งเป็นคลอง
ที่มีแก่งหินอยู่กลางน้ำไหลเป็นเชิงชั้น ที่กั้นระหว่าง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีต้นน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นน้ำผุดจากใต้ดิน ทำให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก   และมีพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดสวยงามมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก
             ๒. ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวประมาณเดือน ตุลาคม - มกราคมของทุกปี จัดให้มีการปลูกต้นทานตะวันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลเป็นประจำทุกปี
๖.๒ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                - ธนาคาร                                                      ๖         แห่ง
                - สถานีบริการน้ำมัน                                        ๑         แห่ง
                - ตลาดสด                                                     ๑         แห่ง
                - ตลาดโต้รุ่ง                                                  ๓         แห่ง
                - ตลาดนัด                                                     ๓         แห่ง
                - ร้านค้าทั่วไป                                                ๒๑๐    ร้าน
                - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก    ๑         แห่ง
๖.๓ แรงงาน
        ประชากรในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างเป็นส่วนมาก  และบางส่วนมีการปศุสัตว์เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ 
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
        ๗.๑ การนับถือศาสนา
                   ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๘  และมีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  ๒
                             วัด                                ๑    แห่ง                 
                             คริสตจักร                      ๑    แห่ง
                             ศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก      ๑    แห่ง    
        ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี
                  เทศบาลตำบลมวกเหล็กมีขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และการละเล่นพื้นเมือง
ที่สำคัญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณถึงปัจจุบัน  ได้แก่
            {  ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  เดือนมกราคม  กิจกรรมโดยสังเขป  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
            {  สงกรานต์                 เดือนเมษายน   กิจกรรมโดยสังเขป   สรงน้ำพระ , รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
            {  เข้าพรรษา                เดือนกรกฎาคม  กิจกรรมโดยสังเขป    แห่เทียนพรรษา
            {  ลอยกระทง               เดือนพฤศจิกายน กิจกรรมโดยสังเขป  ประกวดนางนพมาศ , หนูน้อย  นพมาศ, ประกวดกระทง
       ๗.๓ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
            โดยมีสินค้าที่สร้างชื่อเสียง ได้แก่ นมสด เนื้อ หมูหวานเค็ม  ขนมกะหรี่ปั๊บ  องุ่นสด  และ
น้ำองุ่น
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
      ๘.๑ น้ำ  ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำดิบที่สำคัญสำหรับผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
คือ คลองมวกเหล็ก  ซึ่งนอกจากจะใช้อุปโภค–บริโภค แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาลตำบลมวกเหล็กด้วย
      ๘.๒ ป่าไม้  ทรัพยากรป่าไม้ในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็กมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ในสวนรุกขชาติ  ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อนหย่อนใจ
      ๘.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่ คลองมวกเหล็ก ปัญหาคือการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองมวกเหล็ก ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น 
การกำจัดขยะ
         เดิมเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  มีสถานที่กำจัดขยะตั้งอยู่ที่ตำบลมิตรภาพ โดยได้รับการบริจาคที่ดินให้แก่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จำนวน  ๒๐  ไร่  สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลฯระยะทาง  ๕  กิโลเมตร เทศบาลฯดำเนินการกำจัดขยะที่เก็บขนได้  จำนวน  ๑๐  ตัน/วัน  โดยวิธีขุดหลุมรองรับ  เทกองบนพื้นและฝังกลบ   โดยมีรถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  แยกตามขนาดความจุของขยะ  ๖  และ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร  รวม  ๒  คัน 
          ในปัจจุบันเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้ใช้บริการการกำจัดขยะมูลฝอยของบริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด ที่มีระบบกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน  อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ในการใช้ขยะ   มูลฝอยนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน   ขยะบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปกำจัดที่บริษัท TPI ได้   เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ วัสดุก่อสร้าง ได้นำไปกำจัดสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
  
๙. อื่นๆ
     ๙.๑  การบริหารราชการ ปัจจุบันเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  แบ่งส่วนการบริหารราชการ  ดังนี้

 1. สำนักปลัดเทศบาล
 2. กองคลัง
 3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 4. กองช่าง
 5. กองการศึกษา
 6. กองวิชาการและแผนงาน
 7. กองสวัสดิการสังคม

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน


หมู่ที่ 1
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 9
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 3
ตำบลมวกเหล็ก

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: saraban-muaklek@lgo.mail.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com