[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
0832896599


<< มิถุนายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

??????????????????

หัวข้อ * :
ชื่อ-สกุล* :
อีเมล์ * :
เบอร์โทร* :
รายละเอียด * : เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
93 คน
สถิติเดือนนี้
6452 คน
สถิติปีนี้
66258 คน
สถิติทั้งหมด
799801 คน
(Show/hide IP)
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 

                  วิสัยทัศน์
     “เมืองไร้มลพิษ  วิถีชีวิตดั่งเดิม  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ   แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเด่น  มุ่งเน้นการศึกษานำพาชุมชนให้ยั่งยืน  มีความสุขบนพื้นฐาน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
              ยุทธศาสตร์
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
       และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ๕.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
                เป้าประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
๓. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๕. เพื่อพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
                ตัวชี้วัด
๑. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 
๒. ร้อยละของความสำเร็จ
๓. การดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ
 
                 ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
-การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ,การสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นรักษาธรรมชาติ และพัฒนาความสะอาดของบ้านเมือง
 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    -การพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา ส่งเสริมเยาวชน สตรี
การส่งเสริมสุขภาพของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ให้แข็งแรง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ
 
        
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาล
 
๔.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    - การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การเข้าวัดปฏิบัติธรรม  เพื่อส่งสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป
 
๕.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
- การจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเทศบาล  และเทศบาลฯสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนา ระบบราชการ ระบบการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับภารกิจ การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
             กลยุทธ์
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
     - กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - กลยุทธ์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
     - กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
     - กลยุทธ์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
        และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     - กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     - กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
               จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
     การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ และ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
          - กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          - กลยุทธ์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
          - กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
     ๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
          และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
          - กลยุทธ์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
            และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
     ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
          - กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
          - กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
     ในภาพรวมเทศบาลตำบลมวกเหล็ก มุ่งพัฒนา ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และให้ครอบคลุมทั้ง  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
     การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้
        จุดแข็ง (S : Strength)
๑.      มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
๒.      บุคลากรมีความรู้ที่เหมาะสมกับงาน
๓.      ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๔.      มีงบประมาณในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมอย่างเพียงพอ
๕.      มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
จุดอ่อน (W : Weakness)
๑.      อาคารสำนักงานมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน
๒.      บุคลากรขาดทักษะการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
๓.      มีรายได้จากการเก็บภาษีไม่เพียงพอ
โอกาส  (O : Opportunity)
๑.      ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
๒.      มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
๓.      ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
๔.      ชุมชนมีสินค้า otop  จำหน่าย
อุปสรรค (T : Threat)
๑.การทำงานจะได้รับการท้วงติงจาก สตง. เสมอ
๒.มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก
๓.ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
 
 
.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น      จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้เทศบาลต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจาก  ปัญหาด้านสาธารณสุข เช่น โรคติดต่อ  โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาด  ปัญหาขยะและน้ำเสีย  การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป    


แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน


หมู่ที่ 1
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 9
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 3
ตำบลมวกเหล็ก

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: saraban-muaklek@lgo.mail.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com