ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรรัชฎา ขอดตะคุ
ตำแหน่ง :
ประธานชุมชนวัดมวกเหล้กนอก
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ชุมชนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก