ชื่อ - นามสกุล :
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
หน้าที่ :
0818520846
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
คณะผู้บริหาร