ชื่อ - นามสกุล :
นายเชษฐา ศรีพลเมือง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หน้าที่ :
080-6630151
ที่อยู่ :
Telephone :
0806630151
Email :
กลุ่ม / แผนก :
กองช่าง