ชื่อ - นามสกุล :
นายชาตรี ชาวเมือง
ตำแหน่ง :
ประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลฯ (เขต 1)
หน้าที่ :
0929935195
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก