ชื่อ - นามสกุล :
นายนันทพัทธ์ เอี่ยมสุวรรณชัย
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (เขต 2)
หน้าที่ :
0843412397
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก