ชื่อ - นามสกุล :
นางสายฝน ตรีเนตร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ :
099-4952455
ที่อยู่ :
Telephone :
0994952455
Email :
กลุ่ม / แผนก :
กองสาธารณสุขฯ