ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวดารุณี ฮกหลง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หน้าที่ :
085-0910180
ที่อยู่ :
Telephone :
0850910180
Email :
กลุ่ม / แผนก :
กองสาธารณสุขฯ